Back to Top

Osnovni podaci o školi

Naziv: Javna ustanova Osnovna škola „Zajko Delić“ Vogošća

Adresa: 71320 Vogošća – Kobilja Glava, ulica Slatinski put broj 3

http://www.oszd.edu.ba

E-mail: oszd@oszd.edu.ba

Telefon: 00387 33 426830

Telefax: 00387 33 485409

IDN: 4200236510003

Račun Budžeta Kantona Sarajevo – Javni prihodi : 3380 0022 1001 9263

Budžetska organizacija: 2102041

Moguće vrste prihoda:

722631 – Prihodi od pružanja usluga drugima (vlastiti prihodi)

732122 – primljene namjenske donacije neplanirane u Budžetu Kantona Sarajevo (tekuća potpora od fizičkih i pravnih lica)

  • 731111 – tekuća potpora iz inostranstva
  • 732111 – tekuća potpora od države BiH
  • 732112 – tekuća potpora od Federacije BiH
  • 732114 – tekuća potpora od Kantona
  • 732116 – tekuća potpora od općina
  • 732117 – tekuća potpora od mjesnih zajednica

Škola je upisana u registar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo pod brojem: 49