Back to Top

Godišnji program rada

Godišnjim programom rada škole planiraju se sve nastavne i vannastavne aktivnosti u školi za jednu školsku godinu.

Program se sačini na početku školske godine, a njegova realizacija se detaljno analizira na polugodištu i na kraju školske godine.

– Godišnji program rada škole za školsku 2015/16.godinu (.pdf)
– Godišnji program rada škole za školsku 2016/17.godinu (.pdf)