Back to Top

Vijeće učenika

Vijeće učenika učenika je učeničko tijelo definirano članom 54. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju osnovnu školu, škola će pomoći da učenici osnuju Vijeće učenika, kao udruženje svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, biraju ga sami učenici, a sačinjava ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja osim učenika prvih i druguh razreda.

R.b. Odjeljenje Predstavnici Vijeća  učenika
1. IV1 Čorbeg Zajra
2. IV2 Mašić Faris
3. V1 Čatić Arman
4. V2 Kukuljac Emina
5. VI1 Brkanić Naida
6. VI2 Kajmović Esma
7. VI3 Kurtalić Tarik
8. VII1 Kečo Nađa
9. VII2 Lamija Durić
10. VIII1 Muhamed Kajmović
11. VIII2 Efendić Ema
12. VIII3 Karić Belmin
13. IX1 Kurtalić Emina
14. IX2 Čavčić Lejla

 

Predsjednik Vijeća učenika naše škole je ……………………….., a zamjenik je ………………………….. u radu

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

– promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,

– prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,

– podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,