Back to Top

Vijeće učenika

Vijeće učenika učenika je učeničko tijelo definirano članom 54. Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Uzimajući u obzir dob učenika koji pohađaju osnovnu školu, škola će pomoći da učenici osnuju Vijeće učenika, kao udruženje svih učenika/učenica škole.

Vijeće učenika bira se za tekuću školsku godinu, biraju ga sami učenici, a sačinjava ga po jedan učenik iz svakog odjeljenja osim učenika prvih i druguh razreda.

Ime i prezime učenika

razred

Esma Kajmović

IV – 1

Amila Zaimović

IV – 2

Harun Brkanić

V – 1

Mahir Omerović

V – 2

Muhamed Kajmović

VI – 1

Adna Hajdar

VI – 2

Sara Drkić

VI – 3

Emina Kurtalić

VII – 1

Ema Imamović

VII – 2

Amila Atović

VIII – 1

Muhamed Delić

VIII – 2

Hana Kapo

IX – 1

Harisa Kurtalić

IX – 2

 

Predsjednik Vijeća učenika naše škole je ……………………….., a zamjenik je ………………………….. u radu

Funkcija Vijeća učenika/učenica je:

– promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području se nalazi škola,

– prezentiranje stavova učenika/učenica školskom odboru,

– podsticanje angažiranosti učenika/učenica u radu škole,