Back to Top

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Roditelji imaju pravo i obavezu, u interesu svoje djece učestvovati u odlučivanju o pitanjima zanačajnim za rad škole i funkcioniranje obrazovnog sistema uopšte. U tom smislu u školi se formira Vijeće roditelja, koje se bira za tekuću školsku godinu, a čine ga po jedan roditelj učenika predstavnik svakog odjeljanja.

Poslovnik o radu (.pdf)

Članove predstavnike roditelja u Vijeću biraju roditelji na prvom roditeljskom sastanku.

                      

Razred Članovi Vijeća roditelja
I-1 Džulić Edina
I-2 Zaimović Fuada
II-1 Muminović Azra
II-2 Ćoho Esad
III-1 Šošić Alsad
III-2 Čongo Edisa
IV-1 Imamović Aniva
IV-2 Ćurović Amra
V-1  Hodžić Admir
V-2 Zuko Muhidin
VI-1 Kajmović Husnija
VI-2 Hasanović Elvedin
VI-3 Halilagić Sanela
VII-1 Kurtalić Amila
VII-2 Hasanović Suada
VIII-1 Saračević Fatima
VIII-2 Sipović Fahrudin
IX-1 Čavčić Admir
IX-2 Bahtijarević Amela

 

Predsjednik Vijeća roditelja naše škole je Hasanović Suada, zamjenik je Zuko Muhidin, a zapisničar na sastancima je Čongo Edisa.

 

Opće aktivnosti i osnovni programski zadaci Vijeća roditelja su:

· Preduzimanje potrebnih mjera i akcija s ciljem stvaranja optimalnih uslova rada u školi.

· Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

· Predlaganje člana za Školski odbor škole iz reda roditelja.

· Angažovanje što većeg broja roditelja u rješavanju pojedinih pitanja efikasnijeg odgojno-obrazovnog rada sa učenicima.

· Organizovanje kontakata sa predstavnicima društveneo-političkih organizacija u odgojno-obrazovnim institucijama s ciljem obezbjeđenja njihove pomoći u rješavanju pojedinih problema.

· Organizovanje uspješnijeg povezivanja škole sa društvenom sredinom.

· Organizovanje opštih i odjeljenskih roditeljskih sastanaka

· Obilježavanje Dana roditelja.

· Pomoć roditelja u učionici i van učionice.

· Aktivnosti upozoravanja na opasnosti od mina, drugih ubojnih srddstava i vatrenog oružja.

Škola će nastojati uključiti roditelje u realizaciju nekih programskih sadržaja, kao i u obezbjeđivanje uvjeta za uspješniji rad škole, i to:

· U redovnoj nastavi, za one sadržaje koji zahtijevaju posebnu stručnost,

· U vannastavnim i slobodnim aktivnostima

· U realizaciji programa profesionalne orijentacije, posjeta, izleta, ekskurzija

· U rješavanju socijalnih i zdravstvenih problema učenika

· U organizovanju slobodnog vremena učenika

· U akciji uređenja školskih objekata, sportskih i rekreativnih terena i sl.